Registreringsnummer på båt

”Märkning skall utföras med karaktärer som är minst sjuttiofem millimeter höga och har en stapelbredd av minst femton millimeter.”

Registreringsnummer på båt

Typsnitt Arialbd har med höjden 75 mm en stapelbredd på 15 mm.

Prisexempel ovan, får en längd på 48 cm och kostar 195 kr för 1 sida.

Behöver ni registreringsnummer på båt, båtnamn och hemmahamn beställer ni det smidigt från oss.

Dekortexter
Vinyltexter dekaltext

Information från Transportstyrelsen, Sektionen för inskrivning och register,  som kan vara av nytta vid beställning av registreringsnummer på båt (fartyg).
Den 1 februari 2018 infördes nya regler för registrering av fartyg i fartygs­registret. De nya reglerna ska förenkla registreringen av fartyg. Störst förändringar blir det för dig som har ett fartyg som är mellan 12.00 och 24.00 meter.

Fritidsbåtar som anses som svenska och vars största längd är mellan 15 och 24 meter kommer att vara registreringspliktiga. Men om din fritidsbåt har en största längd av 14,99 meter eller mindre, så kommer det att vara frivilligt att registrera den.

Informationen nedan har vi fått tillsänt från Sjöfartsverket, mer info om fartygsregistret och registrering av båt finns här.

Information om fartygsmärkning
(signalbokstäver, namn, hemort/hemmahamn)

Båtar[1] med eller utan nationalitetsbevis och fiskebåtar[2] ska vara märkta. Hur märk­ningen ska se ut och var den ska anbringas i respektive fall framgår under de tre rubrikerna nedan.

Observera att en registrerad båt inte får hållas i drift utan nedanstående märkning.

1.    Båtar med utfärdat nationalitetsbevis eller båtar som används till yrkesmässig uthyrning

En båt med utfärdat nationalitetsbevis eller en båt som används för yrkesmässig uthyrning ska vara märkt enligt följande:

  • Signalbeteckningen ska finnas varaktigt anbringad på skrovets insida. Beteckningens karaktärer ska vara minst 20 mm höga och minst 5 mm breda.
  • Signalbeteckningen ska finnas anbringad, väl synlig, på båda sidor av skrovets utsida. Beteckningens karaktärer ska vara minst 75 mm höga och ha minst 15 mm stapelbredd.

2.    Båtar utan utfärdat nationalitetsbevis

En båt utan utfärdat nationalitetsbevis ska vara märkt enligt följande:

  • Signalbeteckningen ska finnas varaktigt anbringad på skrovets insida. Beteckningens karaktärer ska vara minst 20 mm höga och minst 5 mm breda.

3.    Fiskebåtar

En fiskebåt ska vara märkt enligt följande:

  • Signalbeteckningen ska finnas varaktigt anbringad på skrovets insida. Beteckningens karaktärer ska vara minst 20 mm höga och minst 5 mm breda.
  • Båtens distriktsbeteckning ska finnas anbringad, väl synlig, på båda sidor av förstäven. Beteckningens karaktärer ska vara minst 250 mm höga och höga och ha minst 40 mm stapelbredd.[1] Märkningen ska utföras med svart färg på ljus botten alternativt vit färg på mörk botten.
  • Båtens hemmahamn ska vara angiven, väl synlig, på akterspegeln alternativt på ömse sidor vid akterstäven. Fartygets namn, om fartyget har ett sådant, ska också vara angivet. Märkningens karaktärer ska vara minst 75 mm höga och ha minst 15 mm stapelbredd. Märkning­en ska utföras med svart färg på ljus botten alternativt vit färg på mörk botten.

Bestämmelser för hur fartyg ska vara märkta finns i 4 kap. förordning (1975:929) med vissa bestämmelser om fartygs identifiering.

Information om skeppsmätning

Ett svenskt fartyg med en största skrovlängd av minst tolv meter och en största skrovbredd av minst fyra meter samt fritidsfartyg med en största skrovlängd som överstiger 24 meter ska skeppsmätas enligt 4§ förordning (1994:1162) om skeppsmätning. Fartyg som uteslutande används till fritidsändamål och vars största skrovlängd är 24 meter eller mindre är undantagna från krav på skeppsmätning.

För mer information om mätning, se transportstyrelsen.se eller kontakta kundtjänst för sjö­fartstillsyn via telefon 0771-25 60 70 eller e-post sjofartstillsyn@transportstyrelsen.se.

Information om certifiering

Svenska fartyg med en största längd av minst 15 meter, som inte är fritidsfartyg, ska ha ett fartcertifikat i enlighet med 3 kap 1§ fartygssäkerhetslagen (2003:364).

Fartyg som tar fler än 12 passagerare ska istället för ett fartcertifikat ha ett passagerarfartygs­säker­hets­certifikat enligt 3 kap. 2 § fartygssäkerhetslagen, oavsett fartygets längd.

Det kan även finnas ytterligare krav på certifikat för ditt fartyg, beroende på vad fartyget används till.

För frågor om certifikat och tillsyn, se transportstyrelsen.se eller kontakta kund­tjänst för sjö­fartstillsyn via telefon 0771-25 60 70 eller e-post sjofartstillsyn@transportstyrelsen.se.

[1] Om fiskebåten är för liten för att sådan märkning ska vara lämplig får båten istället märkas med karaktärer som är minst 150 mm höga och har en stapelbredd om minst 30 mm.

[1] Med båt menas ett fartyg med en största längd upp till och med 24 meter.

[2] Med fiskebåt menas båt som används till yrkesmässigt fiske.

Fartygsbeteckning
Fartygsbeteckning

Registreringsnummer på båt kallas även regnummer på båt, båtmärkning, båtnummer, fartygsnummer, fartygsbeteckning, fartygsidentifiering samt signalnummer.

Registreringsnummer på båt