Registreringsnummer på båt

Registreringsnummer på båt

”Märkning skall utföras med karaktärer som är minst sjuttiofem millimeter höga och har en stapelbredd av minst femton millimeter.”

Registreringsnummer på båt

Typsnitt Arialbd har med en höjden 75 mm en stapelbredd på 15 mm.

Prisexempel ovan, får en längd på 48 cm och kostar 165 kr för 1 sida.

Behöver ni registreringsnummer på båt båtnamn och hemmahamn beställer ni det smidigt från oss.

I januari 2016 har vi fått följande information tillsänt från Transportstyrelsen, Sektionen för inskrivning och register,  som kan vara av nytta vid beställning av registreringsnummer på båt (fartyg):

Information om fartygsmärkning
(signalbokstäver, namn, hemort/hemmahamn)

Bestämmelser om fartygsmärkning finns i 4 kap. förordningen med vissa bestämmelser om fartygs identifiering (SFS 1975:929). Förordningen innehåller också bestämmelser om distriktsbeteckning för fiskefartyg (se sidan 3, 4§). Av dessa bestämmelser framgår att ett registrerat skepp ska ha:

  • signalbokstäver (registerbeteckning) på skrovets insida (1 §)
  • namn och hemort på skrovets utsida (3 §, gäller inte fiskeskepp)
  • distriktsbeteckning på ömse sidor om förstäven (4 §, gäller endast fiskeskepp)
  • namn och hemmahamn, antingen på akterspegeln eller på ömse sidor om akterstäven (6 §, gäller endast fiskeskepp).
  • Av bestämmelserna framgår också att en registrerad båt ska ha:
  • signalbokstäver (registerbeteckning) på skrovets insida (1 §)
  • signalbokstäver (registerbeteckning) på ömse sidor om skrovets utsida (3 §, gäller inte fiskebåtar men övriga båtar som har ett nationalitetsbevis eller som används till uthyrning)
  • distriktsbeteckning på ömse sidor om förstäven (4 §, gäller endast fiskebåtar)
  • namn, om båten har ett namn, och hemmahamn antingen på akterspegeln eller på ömse sidor om akterstäven (6 §, gäller endast fiskebåtar).Tranportstyrelsen och Tullverket kan ge närmare upplysningar om fartygsmärkningen.
  • Den som bryter mot bestämmelserna kan dömas till böter.

Utdrag ur förordning (SFS 1975:929) med vissa bestämmelser om fartygs identifiering

4 kapitlet fartygsmärkning

1 § Registrerat fartyg skall ha registerbeteckningen varaktigt anbragt på lätt tillgänglig plats på skrovets insida. På skepp skall beteckningens bokstäver vara minst sex centimeter höga och ha en stapelbredd av minst en centimeter. På båt skall beteckningens karaktärer vara minst två centimeter höga och fem millimeter breda.

2 § Kan märkning icke lämpligen anbringas varaktigt, får den utföras på platta i korrosions- och brandbeständigt material, vilken skall plomberas av fartygsinspektör, tulltjänsteman eller tjänsteman vid kustbevakningen. Transportstyrelsen kan bemyndiga annan att utföra sådan plombering. Förordningen (1988:477).

3 § På registrerat skepp skall namn och hemort vara angivna genom väl synlig märkning på skrovets utsida. På registrerad båt, för vilken nationalitetsbevis har utfärdats eller som används till uthyrning, skall registerbeteckningen vara anbragt väl synlig på ömse sidor av skrovet.

Märkning skall utföras med karaktärer som är minst sjuttiofem millimeter höga och har en stapelbredd av minst femton millimeter. Bestämmelserna i denna paragraf gäller icke fiskefartyg. Förordning (1987:1144).

4 § Registrerat fiskefartyg skall ha distriktsbeteckningen anbragt väl synlig på ömse sidor av förstäven. Märkning skall utföras med karaktärer i svart färg på ljus botten eller i vit färg på mörk botten. De skall på fiskeskepp vara minst fyrtiofem centimeter höga och ha en stapelbredd av minst sex centimeter. På fiskebåtar skall de ha en höjd av minst tjugofem centimeter och en stapelbredd av minst fyra centimeter eller, om båten är för liten för att sådan märkning skall vara lämplig, en höjd av minst femton centimeter och en stapelbredd av minst tre centimeter.

5 § har upphävts genom förordning (1999:363).

6 § På registrerat fiskefartyg skall hemmahamnen vara angiven genom väl synlig märkning antingen på akterspegeln eller på ömse sidor vid akterstäven. På samma sätt skall fartygets namn vara utmärkt, om det har sådant. Märkning skall utföras med karaktärer i svart färg på ljus botten eller i vit färg på mörk botten. De skall vara minst sjuttiofem millimeter höga och ha en stapelbredd av minst femton millimeter.

7 § Märkning enligt 3, 4 och 6 §§ får icke göras otydlig eller döljas.

8 § På registrerat fartyg får ej anbringas beteckning, som kan förväxlas med föreskriven märkning.

9 § Registrerat fartyg får ej hållas i drift utan att vara märkt enligt detta kapitel.

10 § Avregistreras fartyg, skall ägaren såvitt möjligt, avlägsna märkning med registerbeteckning och, i förekommande fall, distriktsbeteckning.

11 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 7-10 §§ döms till böter. Förordning (1999:363).

Fartygsbeteckning
Fartygsbeteckning

Registreringsnummer på båt kallas även regnummer på båt, båtmärkning, båtnummer, fartygsnummer, fartygsbeteckning, fartygsidentifiering samt signalnummer.